مدلسازی و حل مسئله دو هدفه (مکانیابی – تخصیص ) در یک زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد تصادفی پوروپوزال وپایان نامه


مقدمه : 
امروزه در بازار رقابتی موجود، مدیریت صحیح زنجیره تامین به منظور افزایش سودآوری و جلب رضایت مشتریان توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. مدیران و تصمیم گیرندگان ممکن است برای بقای خود در این فضا از سیاست هایی بهره بگیرند، اما نتیجه نهایی مطلوب تنها زمانی رقم خواهد خورد که از یک برنامه دقیق و جامع استفاده شده باشد. لذا یک طراحی دقیق و برنامه ریزی اصولی زنجیره تامین با در نظر داشتن تمامی سطوح و واحدها در افزایش کارائی کل زنجیره تامین ضروری به نظر می رسد. از طرفی از آنجائیکه فعالیت های حوزه تولید و توزیع بطور مستقیم در میزان سودآوری و پاسخگویی زنجیره تامین تاثیر دارد، برنامه ریزی یکپارچه و همزمان تولید-توزیع از اهمیت بالائی برخوردار خواهد بود. با جهانی شدن تجارت در سال های اخیر، شرکت ها در تهیه ی منابع مورد نیاز خود وهمچنین در توزیع محصولات و قطعات تولیدی خود به صورت گسترده تری عمل مینمایند .در زمان حاضر مشتریان دوست دارند کالاهای خود را باسرعت بیشتر و قابلیت اطمینان بالاتر دریافت نمایند و اگر ببینند در تحویل کالاهای خود بطور مرتب با تاخیر مواجه می شوند، به جستجوی عرضه کنندگان دیگر می پردازند . پس می توان گفت در سال های اخیر طراحی شبکه توزیع در زنجیره تامین نسبت به گذشته اهمیت روز افزونی یافته است و شاید بتوان دلیل آنرا تاثیربسزایی دانست که این کارکرد بر موفقیت رقابتب شرکت ها دارد.تعريف مسئله و بيان وضعيت فعلي موضوع:

مدلی دوهدفه به منظور تصمیمات مکانیابی – تخصیص در یک شبکه زنجیره تامین چند سطحی می پردازیم.شبکه شامل کارخانه های تولیدی ، مراکز توزیع و مشتریان نهایی است. خروجی مساله در برگیرنده تعداد مناسب کارخانه های تولیدی و مراکز توزیع ، تخصیص محصولات ارسال شده بین سطوح زنجیره ، مقادیر موجودی می باشد. در این تحقیق ، در صورتی که تقاضای مشتریان توسط مراکز توزیع برآورده نشود کمبود به صورت فروش از دست رفته در نظر گرفته شده است. توابع هدف شامل کمینه سازی کل هزینه های مربوط به زنجیره، وبه حداقل رساندن فروش از دست رفته محصولات در زنجیره می باشد.با توجه به NP-Hard بودن مسئله تحقیق ( Lantha Shankar et al.2013) به منظور حل مدل های ارائه شده از الگوریتمهای فراابتکاری و روش های حل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه بهره جسته ایم. ضرورت خاص از تحقیق مورد نظر ، دامنه ادبیات محدود تحقیقات در زمینه مسائل مکان یابی – تخصیص در زنجیره تامین با در نظر گرفتن همزمان چندین هدف است.


ضرورت و اهميت تحقيق:
مدیریت زنجیره تامین هم یک تئوری وهم یک شیوه عملی است. دامنه دید زنجیره تامین فراتر از یک شرکت بوده و همه چیزهایی را که در تولید و ارسال یک کالا یا خدمات دخالت دارند در نظرگرفته و همه آنها را به گونه ای به هم متصل می کندکه به صورت یک تیم کارآمد و بدون مرز عمل می کنند(chen,2004) d; یک زنجیره تامین از تامین کنندگان ،سایت های تولیدی ، انبارها، توزیع کنندگان ومشتریان تشکیل شده است که هزینه یک محصول در زنچیره تامین نه تنها در بردارنده ی هزینه منابع کارخانه برای تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی است ، بلکه هزینه تحویل محصول و سرویس دهی به مشتریان نیز شامل می شود. برهمین اساس ، به منظور کاهش هزینه ، شرکت ها باید همه فعالیت ها در زنجیره تامین را مد نظر قرار دهند(simchi et al.,2000)
مسائل مکان یابی – تخصیص شامل تعیین کردن مکان فیزیکی تسهیلات / کارخانه ها باتوجه به سایت ها ، مشریان و شبکه توزیع است که در این مسائل مکان مشتریان و شبکه توزیع است که در این مسائل مکان مشتریان معلوم و مکان فیزیکی تسهیلات نیازمند تعیین شدن است. در این مسائل ، تعداد کارخانه ها و مکان هایی را که باید احداث شوند و تخصیص آن ها به یکدیگر را معین می کند.سوابق و پیشینه پژوهش : 

در سال 2009 ،Rappold,Van Rao مسئله ترکیبی تک هدفه مکان یابی تسهیلات ،تخصیص موجودی و ظرفیت سرمایه گذاری در یک زنجیره تامین دو سطحی با تقاضاهای احتمالی ارائه دادند . آنها یک مسئله برنامه ریزی عدد صحیح غیر خطی تک هدفه ا توسعه دادند و به منظور حل از روش تجزیه استفاده کردند . Rappold and Van Rao2009 
در همان سال، Bindi,Manzini یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح ترکیبی تک هدفه را پیشنهاد دادند وآن را با آنالیز خوشه بندی ، الگوریتم های ابتکاری و قواعد حمل ونقل بهینه مورد حل قرار دادند.
آنها انواع مختلف مکان یابی مراکز توزیع ، کارخانه های تولیدی را در یک نمونه واقعی در نظر گرفتند (Manzini and Bindi 2009)

مقالات تحقیقی بسیاری نیز وجود دارد که از منطق فازی استفاده نمودند از جمله می توان به Wang و همکاران در سال 2009 (Wang et al .,2009) و shen , Yu در همان سال اشاره نمود که مدل ها به صورت برنامه ریزی عدد صحیح ترکیبی فازی ارائه گردیده است( shen and Yu ,2009)

در ادامه در سال 2010 ، Azad , javid نیز یک مسئله تک هدفه ترکیبی مکان یابی تسهیلات ، ظرفیت ، موجودی ومسیریابی توسعه دادند. در مدل آنها تقاضا احتمالی است و به منظور حل یک مدل ابتکاری ترکیبی بابکارگیری الگوریتم های جستجوی ممنوعه و شبیه سازی تبرید ارائه دادند .( Javid and Azad .,2010) 

در سال 2010 Tatsiopoulsoو Rentizedas یک روش بهینه سازی ابتکاری به منظور تعیین محل یک تسهیل محیط زیستی اجرا کردند وآن را با روش پیشنهادی خود بر مبنای برنامه ریزی کوتدراتیک سلسله مراتبی و الگوریتم ژنتیک احتمالی برای نشان دادن عملکرد بهتر روش پیشنهادی خود از دیگر روش ها مقایسه نمودندTatsiopoulso , 2010) .( Rentizedas and 
در سال 2010 Bhattacharya, و Bandyopaghyay یک مسئله مکان یابی تسهیلات با اهداف متناقض ارائه دادند.تناقض اهداف آنها در کمینه سازی کل هزینه های انبار و کل هزینه های زنجیره در نظر گرفته شده است .آنها به منظور حل الگوریتم ژنتیک تکاملی استفاده نمودند( Bhattacharya and Bandyopaghyay, 2010) 

در سال 2011 Wang وهمکاران تصمیمات مکان یابی – تخصیص در یک زنجیره تامین دو سطحی با تقاضای احتمالی را مورد بررسی قرار دادند.آن ها مدل تک هدفه خود را با یک الگوریتم ژنتیک پیشنهادی حل نمودند(2011 Wang 
در سال 2013 Latha Shankar وهمکاران یک مسئله مکان یابی – تخصیص در یک شبکه زنجیره تامین چند سطحی ارائه نمودند که هدف کمینه کردن کل هزینه های زنجیره و بیشینه کردن نرخ بازپرسازی تقاضای مشتریان می باشد .آنها با ارائه یک الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات چند هدفه به کارایی مدل و روش حل خود اشاره نمودند(2013 Latha Shankar)

در سال 2015 حمیدرضا پسندیده و همکاران مدلی دوهدفه در یک زنجیره تامین چند سطحی ارائه نمودند که این مدل دو هدفه را باNSGAII,NRGA حل نمودند.
باتوجه به تحقیقات پیش رو سطح خدمات به مشتریان به صورتی که محصولات نهای به طور کامل به دست آنان برسد به عنوان فاکتوری مهم در یک شبکه زنجیره تامین بایستس مورد توجه قرار گیرد. در این راستا ، این تحقیق به طراحی وبهینه سازی مسئله دو هدفه (مکان یابی – تخصیص ) در یک زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد تصادفی می پردازد که در آن تابع هدف اول کمینه کردن هزینه و تابع هدف دوم به حداقل رساندن میزان فروش از دست رفته می باشدروش و راهکار انجام تحقيق:

یک بار مدل تک هدفه را که کمینه کردن هزینه هاست بااستفاده از برنامه GAMSحل می کنیم سپس مدل دوهدفه را باستفاده از الگوریتم های فراابتکاری حل میکنیماهداف مورد نظر: 

مسائل مکان یابی – تخصیص شامل تعیین کردن مکان فیزیکی تسهیلات / کارخانه ها با توجه به سایت ها ، مشتریان و شبکه توزیع است که در این مسائل مکان مشتریان معلوم و مکان فیزیکی تسهیلات نیازمند تغیین شدن است . در این مسائل ، تعداد کارخانه ها و مکان هایی را که باید احداث شوند و تخصیص آن ها به یکدیگر را معین می کند .سولات اصلی که می توان پاسخ داد عبارتند از : 
 چه تعداد کارخانه برای تولید احداث شود؟
 کارخانه ها در کدام سایت ها احداث شوند؟
 کارخانه های احداثی چه مقدار مواد اولیه از تامین کنندگان انتخابی دریافت کنند؟
 کارخانه های احداثی به کدام توزیع کنندگان کالا ارسال کنند؟
 کارخانه های احداثی چه مقدار کالا به تامین کنندگان انتخابی ارسال کنند؟
منابع ومراجع اصلی مورد استفاده:

1-Bi-objective optimization of a multi-product multi-period three-echelon supply chain problem under uncertain environments: NSGA-II and NRGA 2015
Seyed Hamid Reza Pasandideh a,1, Seyed Taghi Akhavan Niaki b,⇑, Kobra Asadi a,1

2-European Journal of Operational Research, Volume 199, Issue 3, 16 December 2009, Pages 781-792
• James A. Rappold, Ben D. Van Roo3- Logistics and Transportation Review, Volume 45, Issue 6, November 2009, Pages 915-936
Riccardo Manzini, Filippo Bindi


4- Journal of Alloys and Compounds, Volume 616, 15 December 2014, Pages 268-274
Wei-Sheng Liu, Shen-Yu Wu, Chao-Yu Hung, Ching-Hsuan Tseng, Yu-Lin Chang

5-Optimisation and investment analysis of two biomass-to-heat supply chain structures
Biosystems Engineering, Volume 120, April 2014, Pages 81-91
Athanasios A. Rentizelas, Athanasios I. Tolis, Ilias P. Tatsiopoulos

6-Location and allocation decisions for multi-echelon supply chain network – A multi-objective evolutionary approach
Expert Systems with Applications, Volume 40, Issue 2, 1 February 2013, Pages 551-562
B. Latha Shankar, S. Basavarajappa, Jason C.H. Chen, Rajeshwar S. Kadadevaramath


پيش بيني تقريبي زمان لازم ، مراحل اجرا و پيشرفت کار (جدول زمانبندي):


عنوان زمستان 8 بهار 8 تابستان 8


امضاء دانشجو، استاد(اساتيد) راهنما و استاد مشاور:
الف) دانشجو: امضاء: تاريخ:

ب) استاد راهنما: امضاء: تاريخ:
استاد راهنما: امضاء: تاريخ:

ج) استاد مشاور : امضاء: تاريخ:


نظر شوراي گروه مهندسي عمران:


امضاء تاريخ:
نظر شوراي آموزشي دانشکده فني مهندسي:امضاء تاريخ:
بروز رسانی : 1393-12-16 | بازدید : 1967

مطلب مرتبط دانلود فایل
روش تجزيه و تحليل داده ها
دفعات مشاهده (5513)
تعريف واژه ها واصطلاحات
دفعات مشاهده (4014)
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر عنوان پايان‌نامه بررسی و تحلیل مفاهیم غالب در نقاشی اکسپرسیونیسمی معاصر ایران دهه 70 و 80
دفعات مشاهده (3202)
محدوديت هاي پژوهش
دفعات مشاهده (2673)
رابطه¬ی بین هیجان خواهی و بهزیستی معنوی با اضطراب مرگ بیماران همودیالیزی
دفعات مشاهده (2571)
مدلسازی و حل مسئله دو هدفه (مکانیابی – تخصیص ) در یک زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد تصادفی پوروپوزال وپایان نامه
دفعات مشاهده (1968)
میزان تأثیر اتوماسیون اداری بر عملکرد کارکنان
دفعات مشاهده (1878)
شعر مقاومت در ادبیات ایران و فلسطین
دفعات مشاهده (1826)
مدیریت بیوریتم
دفعات مشاهده (1765)
مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه
دفعات مشاهده (1465)
بر رسی ویژ گی های شعر معاصر عرب و شعر فارسی
دفعات مشاهده (1355)
موسسه حقوقی مدبران
دفعات مشاهده (1352)
جایگاه نماد و اسطوره در شعر معاصر عرب
دفعات مشاهده (1303)
مؤثرترین روش ها در جلوگیری از میکرو لیکیج کرونالی
دفعات مشاهده (1183)
بررسی رابطه دین و روانشناسی از دیدگاه غرب با دیدگاه تربیتی قرآن
دفعات مشاهده (1141)
پروژه کارشناسی حل معادله دیفرانسیل رفتار نانوتیر تحت اثر جذب کاسیمیر به روش هموتوپی
دفعات مشاهده (1081)
انواع متغیرهای پژوهش
دفعات مشاهده (1030)
حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
دفعات مشاهده (878)
تعیین جامعه آماری حجم نمونه
دفعات مشاهده (876)
تاثیر عصاره آبی الکلی گیاه بابونه بر محور همورمونی هیپوفیز
دفعات مشاهده (875)
نام و نام خانوادگی
ایمیل شما
تلفن تماس شما
پیام شما
 
   
تبلیغات