لیست عنوان های پایان نامه در رشته حسابداری


margin-bottom:0in;margin-left:-11.25pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-.25in;
mso-list:l0 level1 lfo1;background:white\">1. قایسه قدرت توضیحی مدلهای ارزیابی سود باقیمانده RIV و رشد غیرعادی سود AEG در تعیین ارزش شرکتها
2. طراحي مدل پيش‌بيني قيمت سهام شركتهاي سرمايه‌گذاري با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي (مطالعه موردی: شرکت x)
3. بررسي ضرورت تدوين استاندارد حسابداري (برمبناي چارچوب نظري) براي دستگاه‌هاي اجرايي دولتي
4. بررسي سودمندي تهيه و ارائه صورت‌ سود و زيان جامع در ايران (مطالعه موردي: شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x)
5. بررسي تأثير استانداردهاي ملي حسابرسي بر كيفيت اظهار نظر حسابرسان
6. کاربرد نسبتهای جریان وجوه نقد در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
7. بررسی تأثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
8. بررسی کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
9. بررسی کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
10. تعیین مدل بهینه پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
11. بررسی تأثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی (مورد مطالعه: صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
12. مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) در رابطه با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx
13. : کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تأثیر آن بر تغییرات بهای سهام شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار
14. : بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
15. بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکید بر نوع صنعت
16. تعیین صرف ریسک شاخصهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق
17. نگرش مديران در زمينه افشاي اطلاعات حسابداري اجتماعي: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارx
18. رابطه بين سود حسابداري و جريان وجوه نقد عملياتي با ريسک سيستماتيک در بورس اوراق بهادار x
19. تأثير هموارسازي سود بر محتواي اطلاعاتي آن در شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x
20. بررسي عوامل مؤثر بر اجراي روش هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در بودجه‌بندي عملياتي (مورد مطالعه: دستگاههاي دولتي استانx
21. بررسي تاثير ساختار سرمايه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم، شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارx
22. ارزيابي اثر هزينه هاي نمايندگي بر قيمت گذاري خدمات حسابرسي در شركتهاي توليدي بورس اوراق بهادار x
23. اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادي مورد استفاده جهت ارزيابي عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارx
24. نگرش مديران در زمينه افشاي اطلاعات حسابداري اجتماعي: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x
25. رابطه بين سود حسابداري و جريان وجوه نقد عملياتي با ريسک سيستماتيک در بورس اوراق
بهادار x
26. تأثير هموارسازي سود بر محتواي اطلاعاتي آن در شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x
27. بررسي عوامل مؤثر بر اجراي روش هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در بودجه‌بندي عملياتي (مورد مطالعه: دستگاههاي دولتي استان x
28. بررسي تاثير ساختار سرمايه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم، شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x
29. ارزيابي اثر هزينههاي نمايندگي بر قيمت گذاري خدمات حسابرسي در شركت¬هاي توليدي بورس اوراق بهادار x
30. اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادي مورد استفاده جهت ارزيابي عملکرد شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارx
31. مقایسه قدرت توضیحی مدلهای ارزیابی سود باقیمانده RIV و رشد غیرعادی سودAEG در تعیین ارزش شرکتها
32. طراحي مدل پيش‌بيني قيمت سهام شركتهاي سرمايه‌گذاري با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي (مطالعه موردی: شرکت x)
33. بررسي ضرورت تدوين استاندارد حسابداري (برمبناي چارچوب نظري) براي دستگاه‌هاي اجرايي دولتي
34. بررسي سودمندي تهيه و ارائه صورت‌ سود و زيان جامع در ايران (مطالعه موردي: شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x)
35. بررسي تأثير استانداردهاي ملي حسابرسي بر كيفيت اظهار نظر حسابرسان
36. کاربرد نسبتهای جریان وجوه نقد در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx
37. بررسی تأثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
38. بررسی کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
39. : بررسی کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
40. تعیین مدل بهینه پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
41. بررسی تأثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی (مورد مطالعه: صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
42. مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) در رابطه با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
43. کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تأثیر آن بر تغییرات بهای سهام شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار
44. بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
45. بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکید بر نوع صنعت
46. تعیین صرف ریسک شاخصهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق
47. بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار
48. بررسی تجربی سازه های مؤثر در تعیین پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
49. بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات نسبتهای مالی در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
50. بررسي تأثير هموار سازي سود بر بازده شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر
51. بکارگیری روش برش مقطعی در رابطه با بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام عادی بر روی بازده سهام و سودآوری شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر
52. بودجه بندي بر مبناي فعاليت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي(مطالعه موردي: دانشگاه x)
53. کاربرد نسبتهای جریان وجوه نقد در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
54. بررسی تأثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
55. بررسی کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
56. تعیین مدل بهینه پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
57. بررسی نحوه توزیع آماری نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
58. بررسی تأثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی (مورد مطالعه: صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
59. بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارxبا مدلهای اقتصادی ارزیابی عملکرد
60. کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تأثیر آن بر تغییرات بهای سهام شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار ایران
61. بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
62. بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکید بر نوع صنعت
63. تعیین صرف ریسک شاخصهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار
64. بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار
65. بررسی تجربی سازه های مؤثر در تعیین پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
66. بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات نسبتهای مالی در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
67. بررسی تجربی سازه های مؤثر در تعیین پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
68. بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات نسبتهای مالی در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
69. بررسی تأثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی (مورد مطالعه: صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
70. مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در رابطه با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
71. بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارxبا مدلهای اقتصادی ارزیابی عملکرد
72. کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تأثیر آن بر تغییرات بهای سهام شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار ایران
73. بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
74. بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکید بر نوع صنعت
75. تعیین صرف ریسک شاخصهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار
76. بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار
77. بررسی تجربی سازه های مؤثر در تعیین پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
78. بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات نسبتهای مالی در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
79. بررسی نحوه توزیع آماری نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
80. بررسی تأثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی (مورد مطالعه: صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
81. مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در رابطه با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
82. بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارxبا مدلهای اقتصادی ارزیابی عملکرد
83. بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
84. بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکید بر نوع صنعت
85. تعیین صرف ریسک شاخصهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار
86. بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار
87. بررسی تجربی سازه های مؤثر در تعیین پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
88. بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات نسبتهای مالی در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
89. بررسي تأثير هموار سازي سود بر بازده شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر
90. بکارگیری روش برش مقطعی در رابطه با بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام عادی بر روی بازده سهام و سودآوری شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر
91. مقایسه قدرت توضیحی مدلهای ارزیابی سود باقیمانده RIV و رشد غیرعادی سودAEG در تعیین ارزش شرکتها
92. طراحي مدل پيش‌بيني قيمت سهام شركتهاي سرمايه‌گذاري با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي (مطالعه موردی: شرکت x)
93. بررسي ضرورت تدوين استاندارد حسابداري (برمبناي چارچوب نظري) براي دستگاه‌هاي اجرايي دولتي
94. بررسي سودمندي تهيه و ارائه صورت‌ سود و زيان جامع در ايران (مطالعه موردي: شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x)
95. بررسي تأثير استانداردهاي ملي حسابرسي بر كيفيت اظهار نظر حسابرسان
96. کاربرد نسبتهای جریان وجوه نقد در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
97. بررسی تأثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
98. بررسی کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
99. بررسی کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
100. تعیین مدل بهینه پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
101. بررسی تأثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی (مورد مطالعه: صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
102. مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) در رابطه با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx
103. : کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تأثیر آن بر تغییرات بهای سهام شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار
104. : بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
105. بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکید بر نوع صنعت
106. تعیین صرف ریسک شاخصهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق
107. نگرش مديران در زمينه افشاي اطلاعات حسابداري اجتماعي: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارx
108. رابطه بين سود حسابداري و جريان وجوه نقد عملياتي با ريسک سيستماتيک در بورس اوراق بهادار x
109. تأثير هموارسازي سود بر محتواي اطلاعاتي آن در شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x
110. بررسي عوامل مؤثر بر اجراي روش هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در بودجه‌بندي عملياتي (مورد مطالعه: دستگاههاي دولتي استانx
111. بررسي تاثير ساختار سرمايه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم، شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارx
112. ارزيابي اثر هزينه هاي نمايندگي بر قيمت گذاري خدمات حسابرسي در شركتهاي توليدي بورس اوراق بهادار x
113. اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادي مورد استفاده جهت ارزيابي عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارx
114. نگرش مديران در زمينه افشاي اطلاعات حسابداري اجتماعي: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x
115. رابطه بين سود حسابداري و جريان وجوه نقد عملياتي با ريسک سيستماتيک در بورس اوراق
بهادار x
116. تأثير هموارسازي سود بر محتواي اطلاعاتي آن در شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x
117. بررسي عوامل مؤثر بر اجراي روش هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در بودجه‌بندي عملياتي (مورد مطالعه: دستگاههاي دولتي استان x
118. بررسي تاثير ساختار سرمايه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم، شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x
119. ارزيابي اثر هزينههاي نمايندگي بر قيمت گذاري خدمات حسابرسي در شركت¬هاي توليدي بورس اوراق بهادار x
120. اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادي مورد استفاده جهت ارزيابي عملکرد شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارx
121. مقایسه قدرت توضیحی مدلهای ارزیابی سود باقیمانده RIV و رشد غیرعادی سودAEG در تعیین ارزش شرکتها
122. طراحي مدل پيش‌بيني قيمت سهام شركتهاي سرمايه‌گذاري با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي (مطالعه موردی: شرکت x)
123. بررسي ضرورت تدوين استاندارد حسابداري (برمبناي چارچوب نظري) براي دستگاه‌هاي اجرايي دولتي
124. بررسي سودمندي تهيه و ارائه صورت‌ سود و زيان جامع در ايران (مطالعه موردي: شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x)
125. بررسي تأثير استانداردهاي ملي حسابرسي بر كيفيت اظهار نظر حسابرسان
126. کاربرد نسبتهای جریان وجوه نقد در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx
127. بررسی تأثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
128. بررسی کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
129. : بررسی کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
130. تعیین مدل بهینه پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
131. بررسی تأثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی (مورد مطالعه: صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
132. مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) در رابطه با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
133. کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تأثیر آن بر تغییرات بهای سهام شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار
134. بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
135. بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکید بر نوع صنعت
136. تعیین صرف ریسک شاخصهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق
137. بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار
138. بررسی تجربی سازه های مؤثر در تعیین پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
139. بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات نسبتهای مالی در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
140. بررسي تأثير هموار سازي سود بر بازده شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر
141. بکارگیری روش برش مقطعی در رابطه با بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام عادی بر روی بازده سهام و سودآوری شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر
142. بودجه بندي بر مبناي فعاليت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي(مطالعه موردي: دانشگاه x)
143. کاربرد نسبتهای جریان وجوه نقد در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
144. بررسی تأثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
145. بررسی کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
146. تعیین مدل بهینه پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
147. بررسی نحوه توزیع آماری نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
148. بررسی تأثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی (مورد مطالعه: صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
149. بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارxبا مدلهای اقتصادی ارزیابی عملکرد
150. کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تأثیر آن بر تغییرات بهای سهام شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار ایران
151. بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
152. بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکید بر نوع صنعت
153. تعیین صرف ریسک شاخصهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار
154. بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار
155. بررسی تجربی سازه های مؤثر در تعیین پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
156. بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات نسبتهای مالی در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
157. بررسی تجربی سازه های مؤثر در تعیین پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
158. بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات نسبتهای مالی در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
159. بررسی تأثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی (مورد مطالعه: صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
160. مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در رابطه با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
161. بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارxبا مدلهای اقتصادی ارزیابی عملکرد
162. کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تأثیر آن بر تغییرات بهای سهام شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار ایران
163. بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
164. بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکید بر نوع صنعت
165. تعیین صرف ریسک شاخصهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار
166. بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار
167. بررسی تجربی سازه های مؤثر در تعیین پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
168. بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات نسبتهای مالی در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
169. بررسی نحوه توزیع آماری نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
170. بررسی تأثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی (مورد مطالعه: صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
171. مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در رابطه با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
172. بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارxبا مدلهای اقتصادی ارزیابی عملکرد
173. بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
174. بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکید بر نوع صنعت
175. تعیین صرف ریسک شاخصهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار
176. بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار
177. بررسی تجربی سازه های مؤثر در تعیین پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
178. بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات نسبتهای مالی در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
179. بررسي تأثير هموار سازي سود بر بازده شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر
180. بکارگیری روش برش مقطعی در رابطه با بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام عادی بر روی بازده سهام و سودآوری شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر
181. . بررسی اظهار ن‍ظر حسابرسان‌ (بازرسان‌ ق‍ان‍ونی) نسبت بهموجودهای جنسی شرکتهای تولیدی بزرگ ایران‌
183. . بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)در کارخانه واگن پارس
187. . بررسی امکان سنجی اجرای حسابداری مدیریت در دستگاههای اجرایی استان چهارمحال و بختیاری ...
189. . بررسی آثار روشهای تامین مالی بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
191. . بررسی آثار صورتهای مالی حسابرسی شده بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری
193. . بررسی آثارمالی تجدیدارزیابی دارائیهای ثابت درشرکتهای آب منطقه ای
195. . بررسی بهینه سازی سرمایه گذاری در پرتفوی اوراق بهادار
197. . بررسی تاثیر اجرای شش سیگما ‌درشرکت ایران خودرو
199. . بررسی تاثیر انتشار گزارشهای مالی میان دوره ای ...../
201. . بررسی تاثیر انتشار گزارشهای مالی میان دوره ای بر قیمت...
203. . بررسی تاثیر به کارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت بر بهبود عملکرد شرکت ها ...
205. . بررسی تاثیر به کارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت بر بهبود عملکرد شرکت ها ...
207. . بررسی تاثیر تخصص و تداوم انتخاب حسابری بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های بورسی
209. . بررسی تاثیر تغییرات نسبت های مالی بر قیمت سهام ..../
211. . بررسی تاثیر تورم بر قیمت سهام شرکتها در ایران...
213. . بررسی تاثیر جریان‌های نقدی آزاد و هزینه‌های نمایندگی بر عملكرد شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
215. . بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر عملکرد شعب بانک مسکن...
217. . بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی جهت تداوم فعالیت شرکتها
219. . بررسی تاثیر رفتار هزینه و چسبندگی هزینه بر نوسان‌پذیری بازده سهام
221. . بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر كیفیت افشای اطلاعات شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
223. . بررسی تاثیر روزهای هفته بر شاخص بازده سهام 50 شركت فعال پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
225. . بررسی تاثیر عدم افشای اطلاعات بر بروز حباب قیمتی در بازار سرمایه...
227. . بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر توان سرمایه گذاران برای پیش بینی سودهای آینده ی شرکت های بورسی
229. . بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه ی سرمایه های شرکت های بورسی
231. . بررسی تاثیر كیفیت افشای اطلاعات بر قیمت سهام از دیدگاه پایداری اجزای سود
233. . بررسی تاثیر گزارشگری مالی محافظه‌كارانه بر ریسك ورشكستگی شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
235. . بررسی تاثیر گزارشهای حسابرسی بررفع ابهامات و رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در سیستم مالی موسسات اقتصادی خاتم الانبیاء (ص)
237. . بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص های سهام در بورس اوراق بهادار تهران
239. . بررسی تاثیر متغیرهای كلان اقتصادی بر كیفیت سود شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
241. . بررسی تاثیر مشارکت کاربر در طراحی سیستم های اطلاعاتی حسابداری
243. . بررسی تاثیر ناهماهنگی سیستم حسابداری و سیستم بودجه بر استفاده گزارشهای حسابداری مدیریت در واحدهای تحت پوشش بنیاد تعاون بسیج
245. . بررسی تاثیر ویژگیهای هیأت مدیره بر پیش‌بینی ورشكستگی شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
249. . بررسی تاثیر ویژگیهای هیأت مدیره بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری
251. . بررسی تحلیل قیمت گذاری انتقالات داخلی در شرکتهای تولیدی...
253. . بررسی تحلیل کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABCدر شرکت...
257. . بررسی تحلیلی رابطه بین گزارشگری مالی میان دوره ای و تعداد بیشتر حسابداران واجد شرایط در واحدهای تجاری تحت پوشش سازمان اوراق بهادار ایران
259. . بررسی تحلیلی عوامل موثر بر ارزش شرکت در شرکت های....
261. . بررسی تطبیقی ارزیابی عملکرد شرکت ها با استفاده از شاخص ها...
267. . بررسی تطبیقی عقود اجاره بشرط تملیک و مشارکت مدنی با اصول متداول حسابداری و کاربرد این عقود در اقتصاد ایران
269. . بررسی توان متغییرهای کلان اقتصادی در پیش بینی سود...
271.  . بررسی چند وضعیت در حسابرسی
275. . بررسی دلایل عدم انتشار گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در وب سایت این شرکت ها
277. . بررسی دیدگاههای مدیران صنایع استان فارس نسبت به اطلاعات حسابداری صنعتی
279. . بررسی رابطه بین اظهار نظر حسابرسان نسبت به صورت های مالی بازده سهام ...
281. . بررسی رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و وجه نقد آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
283. . بررسی رابطه بین اهرم مالی با ریسک سیستماتیکB و بازده...
284 بررسی رابطه بین بودجه پیش بینی شده و عملکرد آن در شرکتهای پذیرفته شده...

margin-bottom:0in;margin-left:-11.25pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-.25in;
mso-list:l0 level1 lfo1;background:white\">287. بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و جریان نقد شرکتها...
289. . بررسی رابطه بین تغییرات سود نقدی سهام و کیفیت سود...
291. . بررسی رابطه بین رشد سرمایه در گردش و دارایی ها...
293. . بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و میانگین بازده غیرعادی انباشته با تأكید بر نوع صنعت با شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
295. . بررسی رابطه بین سرمایه و ارزش افزوده بازار در بورس و اوراق بهادار تهران با استفاده از نرم‌افزار شبكه عصبی
297. . بررسی رابطه بین سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام...
299. . بررسی رابطه بین فرصتهای سرمایه گذاری و سیستمهای مالی...
301. . بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در اداره امور مالیاتی
303. . بررسی رابطه بین کیفیت سود با نسبت قیمت به سود هر سهم...
305. بررسی رابطه بین نسبت های اهرم مالی و سود خالص و بازده دارایی های در شرکت های ....
307. . بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و رشد سود شرکت های در بورس اوراق ...
309. . بررسی رابطه سود باقیمانده، ارزش دفتری و جریان های نقدی عملیاتی با ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
311. . بررسی رابطه فرصت رشد با سطح بدهی و جریانهای نقد...
313. . بررسی رابطه محتوای اطلاعاتی صورت جریانهای نقدی و تداوم فعالیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
315. . بررسی رابطه میان سرعت گزارشگری و محتوای اطلاعاتی گزارش‌های مالی شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
317. . بررسی رابطه میان عملکرد و پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری با بازده سهام/
319. . بررسی رابطه نقدشوندگی سهام با عملكرد مالی در شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهرانبروز رسانی : 1393-12-17 | بازدید : 1401

دانلود فایل
مقاله وپروپوزال حقوقی: مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی در حقوق ایران
دفعات مشاهده (2996)
پایان نامه ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی بین المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی
دفعات مشاهده (2579)
پروپوزال 1- عنوان پایان¬نامه به فارسی میزان مصرف آنتی¬بیوتیک¬ها در طول پنج سال گذشته در شهرستان میرجاوه
دفعات مشاهده (2465)
تعلیق مجازات در تعدد جرم
دفعات مشاهده (2432)
آگهی استخدام
دفعات مشاهده (1697)
دارالترجمه رسمی شهریار
دفعات مشاهده (1596)
پروژه تشخیص سرطان سینه
دفعات مشاهده (1567)
عوامل تسهیل کننده طرح ارزشیابی توصیفی حمایت گرایانه
دفعات مشاهده (1548)
1- عنوان پایان¬نامه به فارسی تاثیر شفاف سازی اطلاعات بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار مشهد
دفعات مشاهده (1487)
-عنوان به فارسی : بررسی حقوقی پدیده ریزگردها و تعیین مبانی و اصول حقوقی در رابطه با جبران خسارت ناشی از آن
دفعات مشاهده (1421)
لیست عنوان های پایان نامه در رشته حسابداری
دفعات مشاهده (1402)
پروپوزال موضوع: \\
دفعات مشاهده (1370)
پروپوزال 1- عنوان پایان¬نامه به فارسی تاثیر شفاف سازی اطلاعات بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
دفعات مشاهده (1132)
تاثیر نقش تعهد سازمانی بر توانمندسازی عملکرد ستاد بنیاد مستضعفان
دفعات مشاهده (1088)
عنوان پايان نامه: مدلسازی و حل مسئله دو هدفه (مکانیابی – تخصیص ) در یک زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد تصادفی
دفعات مشاهده (991)
عنوان طرح: فارسي: بررسی اثرشرایط میکروگراویتی (گرانش نا چیز) بر میزان قابلیت حیات و مورفولوژی سلولهای بنیادی مزانشیمال مغز استخوان رت به کمک دستگاه
دفعات مشاهده (951)
پايان‏نامه‌ی كارشناسي ارشد عنوان تحقيق به فارسي:مدل مداری لیزر نیمه هادی
دفعات مشاهده (942)
بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق)
دفعات مشاهده (907)
رویکرد حقوق ایران به چگونگی حمایت از خانواده زندانیان با نگایه به حقوق افغانستان
دفعات مشاهده (900)
تعلیق مجازات در تعدد جرم
دفعات مشاهده (845)
نام و نام خانوادگی
ایمیل شما
تلفن تماس شما
پیام شما
 
   
تبلیغات