مؤثرترین روش ها در جلوگیری از میکرو لیکیج کرونالی


: abstract

Introduction :
قرار داشتن یک بریر اینترا اوریفیس، یکی از مؤثرترین روش ها در جلوگیری از میکرو لیکیج کرونالی است. هدف از این مطالعه مقایسه میزان میکرو لیکیج کرونالی 3 ماده Mineral trioxide aggregate (MTA) ، Calcium enriched mixture (CEM) Cement و Biodentin به عنوان اریفیس پلاگ است.
متد و متریال :
76 دندان تک ریشه و تک کانال کشیده شده انسان انتخاب شده و توسط فایل رفتاری Prortaper ، مورد آماده سازی قرار گرفتند. سپس کانال ها توسط گوتاپرکا و سیلر AH 26 ، با استفاده از تکنیک تراکم جانبی پر گردیدند.
دندان ها به صورت تصادفی به 3 گروه آزمایشی ( n=22)
MTA ، CEM و Biodentin تقسیم شدند. در این 3 گروه، 3 میلی متر از گوتاپرکای کرونالی کانال خارج شده و با مواد مورد مطالعه جایگزین گردیدند.
در گروه کنترل مثبت (n = 5) ، از هیچ بریر کرونالی بر روی گوتا پرکا استفاده نشد. همۀ سطوح ریشه ها در تمامی دندان ها با 2 لایه لاک ناخن پوشانده شدند به طوری که فقط access opening پوشانده نشد. هر چند در گروه کنترل منفی (n = 5) ، حتی access opening نیز توسط لاک ناخن پوشانده شد.
سپس همۀ دندان ها در جوهر هنری غوطه ور شده، و بعد از شفاف سازی، به منظور ارزیابی میزان نفوذ رنگ در زیر استریو میکروسکوپ با بزرگ نمایی X 10 ، مشاهده شدند.
نتایج
داده ها توسط تست Kruskal – Wallis مورد آنالیز قرار گرفتند. بر این اساس هر چند CEM ، کم ترین میزان و MTA بیش ترین میزان نفوذ رنگ را در بین گروه ها از خود نشان دادند ولی این اختلاف از لحاظ آماری معنا دار نبود (P = 0/313) .
نتیجه گیری
بر اساس نتایج این مطالعه in vitro ، به نظر می رسد که 3 مادۀ MTA ، Biodentin, CEM به عنوان بریر اینترا اوریفیس توانایی مشابهی در ایجاد سیل کرونالی در دندان های درمان ریشه شده دارند.
مقدمه مقاله
باكتري ها و محصولات ان ها عامل نكروز پالپي و بيماري هاي پري اپيكال مي باشند(2و1). سلامت پري اپيكال به حذف ميكروارگانيسم ها از داخل سيستم كانال ريشه و جلوگيري از ورود مجدد ان ها بستگي دارد (4و3).
4)
بر اساس مطالعات انجام گرفته،میکرولیکیج ثانویه ناشی از سیل کرونالی نامناسب یکی از مهمترین عوامل مرتبط با شکست درمان ریشه در نظر گرفته میشود.
5)
به طوری که Ray and Trope نشان دادند که کیفیت ترمیم کرونالی ممکن است از کیفیت پرکردگی کانال ریشه مهمتر باشد.

ميكروليكيج كرونالي عموماً به دليل از دست رفتن زود هنگام ترميم موقت يا ترميم دائمي ناكافي و نامناسب بوجود مي آيد.
5)
مطالعات متفاوت نشان داده اند که سدهای داخل اوریفیس میتوانند میکرولیکیج کرونالی را کاهش دهند.
2)
سد داخل اوریفیس یک شیوه جایگزین موثر برای کاهش میکرولیکیج کرونالی در دندانهای درمان ریشه شده است. این تکنیک شامل قراردادن مواد ی اضافه در داخل اوریفیس کانال، بلافاصله بعد از برداشتن قسمت کرونالی گوتاپرکا و سیلر است.
4)
مواد متعددی از قبیل Cavit, amalgam, intermediate restorative material (IRM), Super-EBA, composite resin, glass-ionomer cement به عنوان سد داخل اوریفیس در تلاش برای جلوگیری از میکرولیکیج مورد استفاده قرار گرفته اند.

از دیگر مواد مورد استفاده مي توان به (MTA) Mineral trioxide aggregate اشاره كرد كه در سال 1993 معرفي شد. MTA داراي ويژگي هاي مثبتي چون سازگاري نسجي، توانايي سيل كردن مناسب و عدم تداخل با مواد پركننده است. اين خصوصيات باعث شد كه MTA نه تنها بعنوان ماده ي پركننده ي انتهاي ريشه در طي جراحي پري اپيكال، بلكه بعنوان ماده ي مناسب براي پالپ كپ، پالپوتومي، ترميم پرفوريشن و غيره مورد استفاده وسيع قرار گيرد (12).
هرچنداین ماده داراي معايبي نظیر Setting Time طولاني و استفاده نه چندان راحت است كه اين مساله باعث شده مواد ديگري به بازار عرضه شوند كه مي توان از ميان ان ها به Cem cement اشاره كرد. اين ماده براساس مطالعات انجام گرفته علاوه بر نتايج كلينيكي مشابه با MTA، داراي خواص مطلوبي مانند Handling مناسب و Setting Time كمتر از يك ساعت مي باشد (13).
Biodentin ماده جديد ديگري است كه به تازگي وارد بازار شده است كه بر طبق ادعاي خود به دليل داشتن خاصيت دوباره معدني كردن عاج ، خواص مكانيكي مشابه عاج، استفاده و هندلينگ آسان به دليل Setting Time كوتاه و مناسب، مقاومت در برابر ميكروليكيج ، غيرتوكسيك بودن و ... مي تواند بعنوان ماده اي براي پالپ كپ مستقيم، ترميم مينا و ترميم دائم عاج استفاده گردد (17-14).
در مورد كارايي MTA و Cem cement بعنوان پلاگ اریفیس مطالعات محدودي وجود دارد و در مورد Biodentin با توجه به جديد بودن ماده تا كنون مطالعه اي در اين زمينه وجود ندارد، بنابراين با توجه به اهميت مساله سيل كرونال و نقش اریفیس پلاگ در كاهش ميكروليكيج باكتريال، نياز است که ماده مطلوب تر، با قيمت و خصوصيات مناسب تر انتخاب شود. در نتيجه هدف ما از اين مطالعه مقايسه آزمايشگاهي مقدار ريز نشت كرونالي MTA، Cem cement و Biodentin بعنوان اریفیس پلاگ است.
در این مطالعه تعدادی دندان تک کانال کشیده شده ی انسان جمع آوری و از بافت ها و دبری های خارجی پاک شدند سپس از کلیه نمونه ها رادیو گرافی تهیه شد تا از تک کاناله بودن شان اطمینان حاصل کنیم. هم چنین زیر ذره بین و با تاباندن نور از عدم وجود هر گونه ترک و شکستگی اطمینان حاصل کردیم در کل مدت مطالعه نمونه ها در محلول نرمال سالین0.9% و در دمای اتاق نگه داری شدند تا رطوبت خود را از دست ندهند که کلیه ی این اعمال برای به حداقل رساندن خطا توسط یک نفر انجام شد.
متد متریال
سپس 76 نمونه ی تأیید شده را به طول 14mm با استفاده از یک دیسک ذغالی همسان سازی کردیم طول کارکرد (wl) به صورت چشمی با فایل # 10 تعیین و 0/5mm از طول آن کم کردیم. سپس به روش Crown down توسط فایل های روتاری Protaper universal تا فایل F3 به ترتیب و طبق دستور کارخانه سازنده به طول کارکرد پاک سازی و شکل دهی شد کانال ها بین هر فایل و بعد از اتمام توسط EDTA 17 % و هیپو کلریت 5.25 % و نرمال سالین شست و شو داده شد تا لایه اسمیر کامل برداشته شود هم چنین در کل مراحل Patenay با فایل شماره ی #10 حفظ شد. سپس همه ی دندان ها توسط کن کاغذی خشک شدند و توسط گوتاپرکا و سیلر AH 26 به روش تراکم جانبی به طول کارکرد بر شدند.
سپس با یک پلاگ داغ 3mm گوتاپرکا ی ابتدای کانال خالی شده و توسط پروب پریودنتال اندازه گیری شد حفره خشک شد دندان ها به صورت تصادفی به 5 گروه 1 – MTA 2 – CEM Cement 3 – Biodentine 4 – کنترل مثبت 5 – کنترل منفی تقسیم شدند و مواد در حفره ها طبق دستور کارخانه سازنده قرار داده شده، پک شدند و اضافاتشان برداشته شد در کلیه گروه ها (به جز گروه کنترل منفی که در تمام سطوح) 2 لایه لاک ناخن در کلیه سطوح به جز مدخل کانال زده شد و برای ست شدن سیلر و اریفیس پلاگ ها به مدت 48 ساعت در رطوبت 100 % و در دمای 37 درجه نگه داری شد.
همه ی نمونه ها به مدت 20 دقیقه در جوهر هندی غوطه ور و تحت Vibration قرار گرفتند سپس 72 ساعت در دمای اتاق قرار گرفتند و لاک توسط محلول استون پاک شد سپس طبق روش Tagger شفاف سازی شد بدین صورت که 4 شبانه روز در اسید نیتریک 5 % قرار دادیم تا دکلسیفیه شد.
محلول روزانه تعویض شد و جهت اطمینان از حل شدن تمام مواد معدنی و به صورت تصادفی رادیو گرافی تهیه و با یک سوند چک شدند تا یک قوام لاستیکی پیدا کنند و 1 ساعت با آب روان شست و شو داده شدند سپس جهت دهیدراتاسیون در الکل اتیلیک با غلظت های 75 ، 85 و 95 به ترتیب به مدت 3 ساعت، 3 ساعت و 24 ساعت قرار داده شد و بعد به محلول متیل سالیسالات انتقال داده شد تا شفاف شوند. سپس میزان نفوذ رنگ زیر استریو میکروسکوپ X 10 بر حسب میلی متر توسط 2 نفر خوانده شد.


Results مقاله
بر اساس نتایج حاصله، میانگین میزان میکرو لیکیج در 3 گروه MTA ، CEM وBiodentin به ترتیب 0/090 mm , 0/068 mm , 0/159 mm بود.
هر چند CEM کم ترین میزان و MTA بیش ترین میزان میکرو لیکیج را در بین 3 گروه از خود نشان دادند، ولی بر اساس تست Kruskal – Wallis ، این اختلاف بین گروه ها از لحاظ آماری معنی دار نبود (P = 0/313) .
بحث مقاله
مواد پر کننده ریشه کانونشنال از قبیل گوتاپرکا و سیلر، مقاومت کمی در برابر میکروکیج دارند (Pdf 2 ← 22 , 21 R). بنابراین قسمت کرونالی ریشه باید تا حد امکان به صورت tight سیل گردد. زیرا میکرو لیکیج کرونالی یکی از مهم ترین فاکتورها در شکست درمان اندودنتیک محسوب می گردد. (Pdf 4 ← 21 R).
با این که تحقیقات قبلی مؤثر بودن بریرهای اینترا اوریفیس را نشان داده اند، هنوز توافق کلی در زمینه پروتکل و یا ماده مورد استفاده برتر در زمینه بریر کرونالی کانال ریشه درمان شده وجود ندارد. (Pdf 2 ← 24 , 23 , R)
بنابراین تلاش برای معرفی ماده ای که بتواند پتانسیل فراهم کردن سیل طولانی مدت را داشته باشد، ادامه دارد.
از خصوصیات ایده آل برای یک بریر اینترا اوریفیس می توان به موارد زیر که توسط Wolcott و همکاران پیشنهاد شده است اشاره نمود:
راحتی قرار گیری، باند شدن به ساختارهای دندان، سیل در برابر میکرو لیکیج، داشتن قابلیت تشخیص از ساختارهای طبیعی دندان و عدم تداخل با قرار گیری ترمیم نهایی (Pdf 5 ← 19 R)
از چندین متد برای ارزیابی توانایی سیل کنندگی و مقاومت در برابر میکرو لیکیج مواد مورد استفاده در اندودنتیک استفاده می شود که از این میان می توان به تکنیک های:
Dye penetration and extraction ، fluid filtration ، electrochemical penetraction of radioisotope tracers و bacterial leakage اشاره نمود
(Pdf 3 ← 32 R).
هر کدام از این روش ها مزایا و معایب مرتبط با خود را دارند. علی رغم محدودیت های مطالعات دای لیکیج، این تکنیک به دلیل سادگی انسجام، راحتی و نیز قیمت پایینش، یکی از شایع ترین متدهای مورد استفاده در این زمینه است.
(Pdf 3 ← 31 R).
به همین دلیل ما نیز در مطالعه خود از تکنیک دای لیکیج استفاده نمودیم.
نفوذ رنگ به عواملی از جمله اندازه ملکول، غلظت و سطح قابل دسترسی بستگی دارد. در این مطالعه از متیلن بلو استفاده نشد زیرا تمایل به شسته شدن در طی مراحل شفاف سازی با این ماده وجود دارد و نیز به خاطر سایز کوچک اجزای آن، وسیله ارزیابی مناسبی برای متد ریز نشست نمی باشد.
در این مطالعه ما از India ink برای ارزیابی میکرو لیکیج استفاده نمودیم. زیرا این ماده بر خلاف متیلن بلو در مراحل آزمایشگاهی Stable بوده، سبب Stain عاج نمی شود، بر روی سیلرهای کانال ریشه اثر مخرب نداشته و تنها نفوذ جوهر (نه مخلوط سیلر و جوهر) در طی آزمایش مورد ارزیابی قرار می گیرد.
(R از پایان نامه خودت در قسمت بحث و نیز Pdf 9 ← 19 R).
اکسپنشن MTA حین ستینگ، در ایجاد یک سیل مناسب و تطابق مارژینال مناسب کمک کننده است. (Pdf 6 ← 3 R).
هر چند به دلیل معایبی نظیر ستینگ تایم طولانی، manipulation دشوار و گران بودن آن، تمرکز برای پیدا کردن ماده ای با خصوصیات مناسب تر می باشد
(Pdf 6 ← 13 R).
Biodentin ماده جدیدی است که تا به امروز به عنوان سد داخل اوریفیس مورد ارزیابی قرار نگرفته است و در مورد Cem Cement هم مطالعات اندکی در این زمینه وجود دارد. (خود مقاله PDF 4 رفرنس داده شود).
هر چند هر 2 این مواد برای درمان هایی نظیر پرفوراسیون فورکا، وایتال پالپ تراپی در دندان های دایمی و شیری، پر کردگی انتهایی ریشه و رواسکولاریزیشن و . . . مورد استفاده قرار می گیرند.
(Pdf 4 ← 40 , 13 , 12 R و نیز خودت2 تا 3 تا رفرنس در مورد کاربرد بیودنتین در این درمان ها در این جا بذار)
در نتیجه تصمیم گرفتیم که در این مطالعه به ارزیابی میکرو لیکیج کرونالی MTA ، Cem Cement و biodentine به عنوان بریر اینترا اوریفیس بپردازیم.
بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، تفاوت آماری معنی داری بین 3 ماده MTA ، Cem Cement و biodentine از لحاظ میزان میکرو لیکیج وجود نداشت (P = 0.313) .
نتایج حاصل از این مطالعه مشابه نتایج مطالعۀ Yavari و همکاران می باشد که نشان دادند Cem Cement و MTA ، به عنوان سد داخل اوریفیس، مؤثرتر از آمالگام و کامپوزیت رزین در جلوگیری از لیکیج بزاق در دندان های درمان ریشه شده هستند و تفاوت آماری معنی داری از لحاظ میزان لیکیج بین آنها وجود ندارد (خود مطالعه Pdf 4 رفرنس داده شود).
در نتایج چندین مطالعۀ دیگر هم که خصوصیات سیل کنندگی Cem Cement و MTA را به عنوان مواد پر کننده انتهای ریشه مورد ارزیابی قرار داده بودند مشخص گردید که هر دوی این مواد، سیل کرونالی و اپیکالی مطلوبی را ایجاد می کنند (Pdf 4 ← 15 , 41 , 44 R) که از این لحاظ همسو با نتایج حاصل از مطالعۀ ما می باشند.
نتایج متناقضی در مواردی که Biodentin و MTA از لحاظ توانایی سیل کنندگی و میزان میکرو لیکیج و تطابق مارژینال مورد مقایسه قرار گرفتند، به دست آمده است.
به عنوان مثال در یک سری از مطالعات، نشان داده شد که MTA توانایی سیل کنندگی بالاتر و تطابق مارژینال بهتر نسبت به Biodentin در صورت کاربرد به عنوان مادۀ پر کننده انتهای ریشه و یا در مواد پرفوراسیون فورکا دارد.
(R خود مطالعۀ Bio 7 , Bio 6 , Bio 2).
هر چند در مطالعات دیگری نشان داده شد که تطابق مارژینال و توانایی سیل کنندگی Biodentin در موارد پر کردگی انتهای ریشه از MTA بهتر می باشد (خود مطالعۀ Bio 5 و نیز رفرنس 20 از مطالعۀ Bio 5).
تفاوت در نتایج مطالعات احتمالاً به دلیل تفاوت در موارد مورد ارزیابی و متدولوژی متفاوت این تحقیقات می باشد.بروز رسانی : 1393-12-23 | بازدید : 1183

مطلب مرتبط دانلود فایل
روش تجزيه و تحليل داده ها
دفعات مشاهده (5513)
تعريف واژه ها واصطلاحات
دفعات مشاهده (4014)
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر عنوان پايان‌نامه بررسی و تحلیل مفاهیم غالب در نقاشی اکسپرسیونیسمی معاصر ایران دهه 70 و 80
دفعات مشاهده (3202)
محدوديت هاي پژوهش
دفعات مشاهده (2673)
رابطه¬ی بین هیجان خواهی و بهزیستی معنوی با اضطراب مرگ بیماران همودیالیزی
دفعات مشاهده (2571)
مدلسازی و حل مسئله دو هدفه (مکانیابی – تخصیص ) در یک زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد تصادفی پوروپوزال وپایان نامه
دفعات مشاهده (1968)
میزان تأثیر اتوماسیون اداری بر عملکرد کارکنان
دفعات مشاهده (1878)
شعر مقاومت در ادبیات ایران و فلسطین
دفعات مشاهده (1826)
مدیریت بیوریتم
دفعات مشاهده (1765)
مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه
دفعات مشاهده (1465)
بر رسی ویژ گی های شعر معاصر عرب و شعر فارسی
دفعات مشاهده (1355)
موسسه حقوقی مدبران
دفعات مشاهده (1352)
جایگاه نماد و اسطوره در شعر معاصر عرب
دفعات مشاهده (1304)
مؤثرترین روش ها در جلوگیری از میکرو لیکیج کرونالی
دفعات مشاهده (1184)
بررسی رابطه دین و روانشناسی از دیدگاه غرب با دیدگاه تربیتی قرآن
دفعات مشاهده (1142)
پروژه کارشناسی حل معادله دیفرانسیل رفتار نانوتیر تحت اثر جذب کاسیمیر به روش هموتوپی
دفعات مشاهده (1081)
انواع متغیرهای پژوهش
دفعات مشاهده (1030)
حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
دفعات مشاهده (879)
تعیین جامعه آماری حجم نمونه
دفعات مشاهده (876)
تاثیر عصاره آبی الکلی گیاه بابونه بر محور همورمونی هیپوفیز
دفعات مشاهده (875)
نام و نام خانوادگی
ایمیل شما
تلفن تماس شما
پیام شما
 
   
تبلیغات