تاثیر عصاره آبی الکلی گیاه بابونه بر محور همورمونی هیپوفیز


چکیده
زمينه و هدف: گياه بابونه يکي از قديم يترين و شناخته شد ه ترين گياهان دارو يي است که نقش آن در درمان طيف وسيعي از بيمار يها مورد بررسي قرار گرفته است. هدف از اين
مطالعه، بررسي اثر عصاره بابونه آلماني بر اسپرماتوژنز و محور هورموني هيپوفيز- گناد مو شهاي صحرا يي نر بالغ م يباشد.
مواد و رو شها: در اين مطالعه تجربي، مو شهاي صحرا يي نر بالغ به دو گروه کنترل و تیمار تقسيم شدند. گروه کنترل روزانه یک میلی لیتر آب مقطر را به صورت گاواژ دریافت
کردند. در حالي که حيوانات گروه تیمار روزانه به مدت 8 هفته 100 ميلي گرم عصاره هیدروالکلی گياه بابونه را به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن به صورت گاواژ دريافت کردند. پس از
اتمام تيمار، برخي شاخ صهاي باروري از قبيل وزن اندا مهاي توليد مثلي، تعداد اسپرم، تغ ییرات بافت شناسی بیضه، ميزان هورمو نهاي تستوسترون، استروژن، FSH و LH سرم
بین گروه هاي کنترل و تیمار مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفت.
نتایج: تجزيه و تحليل آماري نتايج، افزايش معن يداري در وزن اندا مهاي توليد مثلي ) P<0.05 (، تعداد اسپر مها و ميزان LH و تستوسترون ) P<0.001 ( در گروه تیمار دريافت کننده
100 mg/kg را در مقايسه با گروه کنترل نشان داد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، عصاره بابونه باعث افزایش فعالیت محور هیپوفیز- بیضه و اسپرم سازی در موش صحرایی نر م یشود.
کلمات کلیدی: بابونه، LH،FSH ، تستوسترون، اسپرماتوژنزيز، موش صحرايي.


بروز رسانی : 1393-12-03 | بازدید : 874

دانلود فایل
روش تجزيه و تحليل داده ها
دفعات مشاهده (5513)
تعريف واژه ها واصطلاحات
دفعات مشاهده (4014)
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر عنوان پايان‌نامه بررسی و تحلیل مفاهیم غالب در نقاشی اکسپرسیونیسمی معاصر ایران دهه 70 و 80
دفعات مشاهده (3202)
محدوديت هاي پژوهش
دفعات مشاهده (2673)
رابطه¬ی بین هیجان خواهی و بهزیستی معنوی با اضطراب مرگ بیماران همودیالیزی
دفعات مشاهده (2571)
مدلسازی و حل مسئله دو هدفه (مکانیابی – تخصیص ) در یک زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد تصادفی پوروپوزال وپایان نامه
دفعات مشاهده (1967)
میزان تأثیر اتوماسیون اداری بر عملکرد کارکنان
دفعات مشاهده (1877)
شعر مقاومت در ادبیات ایران و فلسطین
دفعات مشاهده (1826)
مدیریت بیوریتم
دفعات مشاهده (1764)
مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه
دفعات مشاهده (1465)
بر رسی ویژ گی های شعر معاصر عرب و شعر فارسی
دفعات مشاهده (1355)
موسسه حقوقی مدبران
دفعات مشاهده (1352)
جایگاه نماد و اسطوره در شعر معاصر عرب
دفعات مشاهده (1303)
مؤثرترین روش ها در جلوگیری از میکرو لیکیج کرونالی
دفعات مشاهده (1183)
بررسی رابطه دین و روانشناسی از دیدگاه غرب با دیدگاه تربیتی قرآن
دفعات مشاهده (1141)
پروژه کارشناسی حل معادله دیفرانسیل رفتار نانوتیر تحت اثر جذب کاسیمیر به روش هموتوپی
دفعات مشاهده (1081)
انواع متغیرهای پژوهش
دفعات مشاهده (1030)
حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
دفعات مشاهده (878)
تعیین جامعه آماری حجم نمونه
دفعات مشاهده (876)
تاثیر عصاره آبی الکلی گیاه بابونه بر محور همورمونی هیپوفیز
دفعات مشاهده (875)
نام و نام خانوادگی
ایمیل شما
تلفن تماس شما
پیام شما
 
   
تبلیغات