تأثیر استفاده از اینترنت و شبکه­های اجتماعی بر کیفیت روابط خانوادگی و پیشرفت تحصیلی فرزندان در مدارس متوسطه اول منطقه 8 تهران.
line-height:115%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\\\\\\\">mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA\\\\\\\" lang=\\\\\\\"FA\\\\\\\">تأثیر استفاده از اینترنت و شبکه­های
اجتماعی بر کیفیت روابط خانوادگی و پیشرفت تحصیلی فرزندان در مدارس متوسطه اول
منطقه 8 تهران.line-height:115%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\\\\\\\">mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA\\\\\\\" lang=\\\\\\\"FA\\\\\\\"> line-height:115%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\\\\\\\">mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA\\\\\\\" lang=\\\\\\\"FA\\\\\\\">بیان مسئلهline-height:115%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\\\\\\\">mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">فضای مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند که با اینکه
عمر خیلی زیادی ندارند، توانسته اند به خوبی در زندگی مردم جا باز کنند. مردم بسیاری
در سنین مختلف و از گروه‌های اجتماعی متفاوت در فضای مجازی کنار هم آمده اند و از فاصله
های بسیار دور در دنیای واقعی، از این طریق با هم ارتباط برقرار می کنند. امروزه روش‌های
ارتباطی با دیگران از طریق اینترنت افزایش یافته است. اینترنت به عنوان یک وسیله
دارای قابلیت عظیمی برای افزایش تنوع اطلاعات و سرگرمی های در دسترس افراد و
سازمان های سراسر جهان است (سمیعیان و خشکه، 1394).
Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">در‌ سال‌هاى‌
اخير اينـترنت بـه شـدّت مورد توجه اقشار مختلف مـردم قرار گرفته و جذابيت آن باعث
شده است‌ تا‌ استفاده‌كنندگان‌، ساعت‌ها وقت خود را در كنار رايانه صرف كنند (سعیدی،1384).
\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:IRLotus;color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">از14.0pt;line-height:115%;font-family:IRLotus;mso-ascii-font-family:IRLotus;
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:IRLotus;
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">جمله
115%;font-family:IRLotus;mso-ascii-font-family:IRLotus;mso-bidi-font-family:
\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:IRLotus;color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">پدیده­های
mso-ascii-font-family:IRLotus;mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:IRLotus;color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">جدید14.0pt;line-height:115%;font-family:IRLotus;mso-ascii-font-family:IRLotus;
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:IRLotus;
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">که بر اثر
115%;font-family:IRLotus;mso-ascii-font-family:IRLotus;mso-bidi-font-family:
\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:IRLotus;color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">ادغام
mso-ascii-font-family:IRLotus;mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:IRLotus;color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">فناورmso-ascii-font-family:IRLotus;color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:
FA\\\\\\\" lang=\\\\\\\"FA\\\\\\\">ی
IRLotus;mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"FA\\\\\\\"> 14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:IRLotus;
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">های
mso-ascii-font-family:IRLotus;mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:IRLotus;color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">مختلفmso-ascii-font-family:IRLotus;color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:
FA\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:IRLotus;color:black;mso-themecolor:
text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">ارتباطی
mso-ascii-font-family:IRLotus;mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:IRLotus;color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">در14.0pt;line-height:115%;font-family:IRLotus;mso-ascii-font-family:IRLotus;
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:IRLotus;
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">سال
mso-ascii-font-family:IRLotus;mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:IRLotus;color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">های14.0pt;line-height:115%;font-family:IRLotus;mso-ascii-font-family:IRLotus;
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:IRLotus;
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">اخیر شکل گرفته،
115%;font-family:IRLotus;mso-ascii-font-family:IRLotus;mso-bidi-font-family:
\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:IRLotus;color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">شبکه
mso-ascii-font-family:IRLotus;mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:IRLotus;color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">های14.0pt;line-height:115%;font-family:IRLotus;mso-ascii-font-family:IRLotus;
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:IRLotus;
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">اجتماعی
115%;font-family:IRLotus;mso-ascii-font-family:IRLotus;mso-bidi-font-family:
\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:IRLotus;color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">مجازی است (امیرپور و گریوانی، 1392).
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">در14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">دنیای
115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:
\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">امروز،
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">شبکه­های14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">اجتماعی نقش بسیار
115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:
\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">مهمی
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">در روابط
مردم
\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\"> 14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">سرتاسر
115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:
\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">جهان
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">ایفا14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">می­کنند. به
115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:
\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">طوری
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">که14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">به
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">جزیی14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">جدایی­ناپذیر
115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:
\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">از
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">زندگی بیشتر
مردم
\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\"> 14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">تبدیل شده­اند.
115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:
\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">این
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">در14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">حالی
115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:
\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">است
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">که14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">اساس
115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:
\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">پیدایش
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">این14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">شبکه
115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:
\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">ها
line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">تسهیل14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">و کوتاه
115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:
\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">نمودن
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">مسیر ارتباطی
میان افراد
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">جامعه14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">تلقی
115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:
\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">می
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">گردد.14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">در
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">ایران14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">نیز
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">این14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">پدیده
115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:
\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">نه چندان
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">نوظهورmso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1;
mso-bidi-language:FA\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">روز
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">به14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">روز
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">بر14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">خیل
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">مشتاقان خود14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">می افزاید.
115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:
\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">شاید
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">در14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">گذشته
115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:
\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">نه
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">چندان14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">دور افراد
115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:
\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">شناخت
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">کمی14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">نسبت
115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:
\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">به
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">ماهیت14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">و
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">چگونگی
استفاده
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">از14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">این شبکه
115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:
\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">ها داشتند،
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">اما14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">این روزها
115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:
\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">در
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">زندگی14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">روزمره
115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:
\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">شاهد
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">آن14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">هستیم
115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:
\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;
mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">که
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">طیف14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
mso-bidi-font-family:\\\"B Nazanin\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">
14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Nazanin\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">متفاوت
\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\"> mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";color:black;mso-themecolor:text1\\\\\\\" lang=\\\\\\\"AR-SA\\\\\\\">مردم14.0pt;line-height:115%;font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";mso-ascii-font-family:\\\"B Zar\\\\\\\\,Bold\\\";
mso-bidi-font-fam

بروز رسانی : 1396-05-18 | بازدید : 504

مطلب مرتبط دانلود فایل
روش تجزيه و تحليل داده ها
دفعات مشاهده (5512)
تعريف واژه ها واصطلاحات
دفعات مشاهده (4013)
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر عنوان پايان‌نامه بررسی و تحلیل مفاهیم غالب در نقاشی اکسپرسیونیسمی معاصر ایران دهه 70 و 80
دفعات مشاهده (3202)
محدوديت هاي پژوهش
دفعات مشاهده (2673)
رابطه¬ی بین هیجان خواهی و بهزیستی معنوی با اضطراب مرگ بیماران همودیالیزی
دفعات مشاهده (2571)
مدلسازی و حل مسئله دو هدفه (مکانیابی – تخصیص ) در یک زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد تصادفی پوروپوزال وپایان نامه
دفعات مشاهده (1967)
میزان تأثیر اتوماسیون اداری بر عملکرد کارکنان
دفعات مشاهده (1877)
شعر مقاومت در ادبیات ایران و فلسطین
دفعات مشاهده (1826)
مدیریت بیوریتم
دفعات مشاهده (1764)
مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه
دفعات مشاهده (1464)
بر رسی ویژ گی های شعر معاصر عرب و شعر فارسی
دفعات مشاهده (1355)
موسسه حقوقی مدبران
دفعات مشاهده (1351)
جایگاه نماد و اسطوره در شعر معاصر عرب
دفعات مشاهده (1303)
مؤثرترین روش ها در جلوگیری از میکرو لیکیج کرونالی
دفعات مشاهده (1183)
بررسی رابطه دین و روانشناسی از دیدگاه غرب با دیدگاه تربیتی قرآن
دفعات مشاهده (1141)
پروژه کارشناسی حل معادله دیفرانسیل رفتار نانوتیر تحت اثر جذب کاسیمیر به روش هموتوپی
دفعات مشاهده (1081)
انواع متغیرهای پژوهش
دفعات مشاهده (1029)
حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
دفعات مشاهده (878)
تعیین جامعه آماری حجم نمونه
دفعات مشاهده (876)
تاثیر عصاره آبی الکلی گیاه بابونه بر محور همورمونی هیپوفیز
دفعات مشاهده (874)
نام و نام خانوادگی
ایمیل شما
تلفن تماس شما
پیام شما
 
   
تبلیغات