ارائۀ مدلی برای سنجش ظرفیت جذب دانش مشتری (پیمایشی پیرامون صنعت مواد غذایی)
دفعات مشاهده (578)
رابطۀ زیرساخت‎های پیاده‎سازی مدیریت دانش با ظرفیت تغییرسازمانی (مطالعۀ موردی: یکی از دانشگاه‎های دولتی شهر تهران)
دفعات مشاهده (576)
رتبه بندی موانع پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و بررسی میزان آمادگی مدیریت اکتشاف
دفعات مشاهده (572)
مقاله سیستم اطلاعات مدیریت
دفعات مشاهده (554)
شناسایی و انتخاب مناسب‎ترین رسانه‎های اجتماعی برای توسعۀ سیستم‎های مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتریان(پیمایشی در بانک ملی ایران)
دفعات مشاهده (518)
ارزیابی وب‎سایت با تجمیع مدل‎های پیشین بر اساس روشی کمی
دفعات مشاهده (514)
نگارش مقاله آی اس آی
دفعات مشاهده (13)
جلوه‌های حمایت کیفری از زیست فناوری در نظام حقوقی ایران
دفعات مشاهده (9)
عملياتهاي انجام شده در استان كرمانشاه در 8 سال دفاع
دفعات مشاهده (8)
ناتو و امنیت انرژی
دفعات مشاهده (8)
مدیریت قراردادهای بین المللی
دفعات مشاهده (8)
بررسی موانع ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور
دفعات مشاهده (7)
تاثير اشتغال مادران بر پيشرفت تحصيلي فرزندان
دفعات مشاهده (7)
بررسی تحول قراردادهای نفتی
دفعات مشاهده (7)
حق داشتن وکیل از منظر حقوق بشر
دفعات مشاهده (7)
پیشینه تاریخی بحث استصحاب
دفعات مشاهده (6)
توبه و سقوط تعزیر
دفعات مشاهده (6)
قوانین مربوط به شهر‌نشینی
دفعات مشاهده (6)
اثر گیاه پالایی در کاهش آلودگی مناطق صنعتی
دفعات مشاهده (6)
بررسی موانع ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور
دفعات مشاهده (5)
نام و نام خانوادگی
ایمیل شما
تلفن تماس شما
پیام شما
 
   
تبلیغات