سنتز بيس چالکون های بر پايه 5،´5 متيلن بيس (2-هيدروکسی بنزآلدهيد) و بررسی خواص ضد باکتری آنها
دفعات مشاهده (863)
پيش بينی فعاليت آنتی HIV يکسری از مشتقات PETT به عنوان بازدارند ه های غيرنوکلئوزيدی آنزيم نسخه بردار معکوس با استفاده از مدلهای QSAR خطی و غيرخطی
دفعات مشاهده (630)
جذب بيولوژيکی رنگ دايرکت رد 81 از محلول آبی بر روی گياه شير تيغی تهيه شده، بعنوان يک جاذب بيولوژيکی ارزان: مطالعه ترموديناميکی و سينتيکی
دفعات مشاهده (574)
(ای)-2-(3،2-دی‌متوکسی‌بنزيليدين)تيوسمی‌کربازون: سنتز، شناسايی، تعيين ساختار و مطالعه تئوری
دفعات مشاهده (567)
سنتز سه جزئی آسان و با راندمان بالا از مشتقات پيران و کرومن در حضور نانو SnO2 بعنوان کاتاليزور
دفعات مشاهده (550)
نگارش مقاله آی اس آی
دفعات مشاهده (13)
جلوه‌های حمایت کیفری از زیست فناوری در نظام حقوقی ایران
دفعات مشاهده (9)
عملياتهاي انجام شده در استان كرمانشاه در 8 سال دفاع
دفعات مشاهده (8)
ناتو و امنیت انرژی
دفعات مشاهده (8)
مدیریت قراردادهای بین المللی
دفعات مشاهده (8)
بررسی موانع ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور
دفعات مشاهده (7)
تاثير اشتغال مادران بر پيشرفت تحصيلي فرزندان
دفعات مشاهده (7)
بررسی تحول قراردادهای نفتی
دفعات مشاهده (7)
حق داشتن وکیل از منظر حقوق بشر
دفعات مشاهده (7)
پیشینه تاریخی بحث استصحاب
دفعات مشاهده (6)
توبه و سقوط تعزیر
دفعات مشاهده (6)
قوانین مربوط به شهر‌نشینی
دفعات مشاهده (6)
اثر گیاه پالایی در کاهش آلودگی مناطق صنعتی
دفعات مشاهده (6)
بررسی موانع ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور
دفعات مشاهده (5)
بررسی تحول قراردادهای نفتی
دفعات مشاهده (4)
نام و نام خانوادگی
ایمیل شما
تلفن تماس شما
پیام شما
 
   
تبلیغات